تلفن سایت

لیست زیرمجموعه رفع نم

نمایش 1-30 از 46 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
-۰۲۱-۷۷۵۴۹۴۵۴ ترکیدگی لوله،و ترمیم لوله کشی , رفع نم ، چکه ، رطوبت بدون خرابیتهرانمرکز
خدمات امین۰۲۱-۲۲۶۳۶۶۵۴۰۲۱-۸۸۴۲۴۷۳۵ رفع نم و چکه، لوله بازکنی، لوله کشی، بناییتهران-
مجید۰۲۱-۷۷۹۸۲۴۳۸۰۹۱۲۵۹۰۱۸۲۳بازسازی ساختمان و رفع نم و لوله کشی و لوله بازکنی کلیه امور ساختمانی بنایی نقاشی تهران-
ساختمان نوید۰۲۱-۸۸۸۳۲۶۸۰۰۲۱-۴۴۶۷۴۸۰۵بازسازی، بنایی، رفع نم حمان و توالتتهران-
قلیپور۰۹۳۳۲۵۳۴۱۳۱۰۹۳۳۲۵۳۴۱۳۱بنای و گچکاری ولکه گیری وکلیه خدمات ساختمانی تهران-
تشخیص ترکیدگی تضمینی ۰۲۱-۸۸۶۴۱۲۴۱۰۹۱۹۹۶۹۳۰۹۰بنای، لوله کشیتهران-
رفع نم ۰۲۱-۲۲۷۵۶۹۵۱۰۹۱۹۴۵۰۲۷۵۶ترکیدگی لوله بادستگاه کامپیوتر، لوله کشی، کلیه کارهای بناییتهران-
تعمیرات رفع نم۰۲۱-۴۴۴۳۱۱۶۳۰۲۱-۸۸۵۵۲۱۹۷خدمات چاه، رفع نم، لوله کشی، بناییتهران-
-۰۲۱-۳۳۱۶۷۲۷۰۰۹۱۲۵۹۵۷۴۰۸رفع رطوبت - کلیه کارهای بنایی - لوله بازکنی , تخلیه چاه تهران-
-۰۲۱-۷۷۵۸۴۳۵۴۰۹۳۶۴۶۰۸۲۰۱رفع نمتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۵۳۲۵۴رفع نم -سرامیک- لوله کشیتهران-
رفع نم و چکه۰۲۱-۷۷۵۲۷۵۰۷۰۹۳۶۴۱۳۴۸۴۴رفع نم ، لوله کشی، بنایی و لوله کشیتهران-
-۰۲۱-۴۴۴۴۶۵۲۶رفع نم با دستگاه نشت یاب , لوله بازکنی - ترمیم و بناییتهران-
خدمات ساختمانی امیر۰۲۱-۷۷۶۴۶۰۳۸۰۹۱۲۲۳۴۷۸۴۳رفع نم با مواد بدون تخریب , لوله کشی ، سرامیک ، گچ , ایزوگام،بنائی،تعمیرات،بازسازی تهران-
پایتخت۰۲۱-۸۸۱۴۵۳۹۲۰۲۱-۷۷۵۶۳۷۲۲رفع نم بدون خرابی با مواد تضمینیتهران-
خدمات فنی اسید۰۲۱-۲۲۷۴۹۳۵۱۰۲۱-۸۸۴۷۶۰۹۷رفع نم توالت حمام و توالت با مواد بدون نیاز به کنده کاریتهران-
-۰۲۱-۴۴۲۱۹۷۵۴رفع نم حمام و توالت -بنایی،گچ،سرامیک،لوله کشی تهران-
خدمات فنی علی۰۲۱-۷۷۵۷۰۷۶۰۰۹۱۲۵۴۳۱۰۷۱رفع نم حمام و توالت با مواد، بدون خرابی با دستگاه، بنایی، خدمات چاه تهران-
رفع نم۰۲۱-۶۶۶۰۹۳۷۳۰۹۱۲۸۰۶۸۱۲۵رفع نم حمام و توالت، پشت بام و نما، ترمیم لوله فاضلابتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۷۰۷۶۰۰۹۱۲۵۴۳۱۰۷۱رفع نم حمام وتوالت , بدون خرابی بامواد،تشخیص , ترکیدگی بادستگاه نشت یاب , بنائی،لوله بازکنی،لوله کشی،کاشیتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۸۲۴۸۱۰۹۱۲۷۹۴۱۵۴۱رفع نم حمام وتوالت , بدون خرابی،بامواد،تشخیص با , دستگاه،کاشی،سرامیک گچ کاری , لوله بازکنی،لوله کشی،تخلیه چاهتهرانمرکز
-۰۲۱-۷۷۶۸۳۶۴۳۰۹۱۹۵۱۵۲۴۶۰رفع نم حمام، توالت باموادتهران-
مصیبی۰۲۱-۸۸۲۶۹۴۳۵۰۹۱۹۵۵۰۳۵۹۳رفع نم سرویسهای بهداشتی، گرفتگی لوله و ترمیم تهران-
تشخیص ترکیدگی۰۲۱-۲۶۴۰۰۰۳۰۰۲۱-۴۴۴۴۶۵۲۶رفع نم و بو انسداد لوله، لوله کشی، بناییتهران-
-۰۲۱-۸۸۵۷۲۵۴۰رفع نم و چکه - لوله بازکنی , لوله کشی - بناییتهران-
-۰۲۱-۸۸۱۴۵۴۹۰رفع نم و چکه , تشخیص ترکیدگی, لوله بازکنی - لوله کشی - بناییتهران-
رفع نم ۰۲۱-۲۲۶۲۳۸۶۹۰۲۱-۷۷۹۵۶۸۸۱رفع نم و چکه، سرویس بهداشتی تهران-
رفع نم تضمینی۰۲۱-۲۲۹۸۱۵۸۵۰۲۱-۵۵۷۰۵۳۸۱رفع نم و چکه، گرفتگی لوله کشی و تعمیرات بناییتهران-
رفع نم و خرابی۰۲۱-۲۲۳۷۳۱۶۹۰۲۱-۷۷۲۲۹۹۸۶رفع نم و خرابی، لوله کشی گچکاری تهران-
دفتر خدمات بهروز۰۲۱-۴۴۱۲۵۲۳۰۰۹۳۷۲۷۷۸۳۲۶رفع نم و رطوبتتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت