تلفن سایت

لیست زیرمجموعه بنایی

نمایش 1-30 از 96 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
پويا دال۰۲۱-۸۸۵۱۸۲۵۶۹۱۱۵۸۰۰۳۰۰توليد بلوك سبك و اجراي ديوارچينيتهران-
خدمات بنایی ما۰۹۱۲۰۷۷۰۸۴۰۰۹۱۲۰۷۷۰۸۴۰تعمیرات رفع نم و گچکاری بنایی، کاشی کاریتهران-
تزئینات ساختمانی کاووسی۰۹۱۲۶۳۳۹۶۲۲۰۹۱۲۶۳۳۹۶۲۲ابزار، دکور، نور مخفی، آرک و گچ کاریتهران-
تعنیرات، گچ کاری، بنایی۰۲۱-۶۶۰۲۴۹۸۰۰۲۱-۴۴۲۲۶۰۸۷بازسازی، تعمیرات، گچ کاری، گچ بریتهران-
بنایی۰۲۱-۸۸۸۹۴۹۳۳۰۹۱۲۲۸۶۵۸۸۹بنایی و تعنیرات، و باز سازی بصورت کلی و جزئیتهران-
اجرای کلیه کارهای ساختمانی۰۲۱-۶۶۲۷۱۸۴۶۰۹۱۲۹۲۴۰۱۲۰اجرای کلیه کارهای ساختمانی، نوسازی تعمیرات کلی و جزئیتهران-
خدمات ساختمانی۰۲۱-۲۲۶۱۳۸۷۰۲۱-۸۸۸۵۱۸۷۸کلیه خدمات ساختمانی، نقاشی، بنایی، گچکاری و خرده کاریتهران-
بنایی۰۲۱-۲۲۸۸۶۳۴۳۰۹۱۲۳۴۹۰۹۶۱بازسازی تعمیرات، خرده کاری بنایی، کاشی کاری تهران-
تعمیرات۰۲۱-۶۶۲۶۳۹۴۵۰۹۱۲۹۳۵۲۳۸۶بنای، گچکاری، کاشی کاری و سرامیک کاری تهران-
تغییرات و تعمیرات۰۹۱۲۳۷۲۳۲۱۳۰۹۳۸۳۷۲۳۲۱۳تغییرات و تعمیرات ساختمان تهران-
بنایی بازسازی۰۲۱-۸۸۴۳۳۱۷۸۰۹۱۹۶۳۱۰۲۲۲۶بنایی بازسازی، گچ کاری، کاشی و سرامیک کاری تهرانشمال
بنایی ۰۲۱-۶۶۰۵۹۴۳۴۰۹۱۲۵۴۷۴۹۵۹اجرای کارهای ابنیه ای ساختمان اعم ازسفت کاری و نازک کاری: دیوارچینی سیمانکاری، گچکاریسراسرکشور-
واحدیان۰۲۱-۴۴۰۹۰۳۰۰۰۹۱۲۲۰۲۶۳۷۲کاشی کاری، سرامیک، سنگ، رفع نمتهران-
خدمات سبز شایان۰۹۱۰۷۶۴۶۸۹۱۰۹۱۰۷۶۴۶۸۹۱اجرای سنگ، کاشی و سرامیک تهران-
کلیه کارهای بنایی۰۹۱۰۱۵۵۲۲۲۹۰۹۳۰۹۰۷۸۶۳۶تیغه چینی، گچ کار، کاشی، سرامیک، رابیتس بندی، سیمان کاریتهران-
سیمانکاری- گچ کاری۰۹۱۰۹۴۰۶۸۳۷۰۹۱۰۹۴۰۶۸۳۷سیمانکاری، سفت کاری، کاشی کاری، تخریب ساختمان، گچ کاریتهران-
حسن قلیپور۰۹۳۳۲۵۳۴۱۳۱۰۹۳۳۲۵۳۴۱۳۱گچکاری وابزار زنی ورابیس ودکور وارک تهران-
خانه سپید۰۹۱۲۶۹۰۳۲۸۴۰۹۱۲۶۹۰۳۲۸۴انواع خدمات ساخت و سازتهرانشرق
نجفلو۰۹۳۵۸۹۷۳۱۷۱۰۹۳۵۸۹۷۳۱۷۱سفت کاری، کاشی کاری، سیمان کاری، سرامیک کاری، موازئیک کاری، دیوارچینی، تعمیرات و بازسازی ساختمانتهران و کرج-
پناهی۰۹۳۵۲۷۶۸۶۵۲۰۹۳۵۲۷۶۸۶۵۲سفال کاری، آجر کاری و بناییاردبیل-
رامین قربانی۰۲۱-۵۶۱۷۵۰۱۶۰۹۱۹۷۱۳۶۵۴۷سفت کاری و نازک کاری ساختمان و اجرای محوطه سازیتهران-
خدمات ساختمانی نیک۴۴۱۲۶۵۱۴۰۹۳۵۱۶۴۰۶۴۳بنایی، اجرای دیوار چینیتهران-
پیشگامان۰۲۱-۸۸۹۳۳۳۶۸۰۹۱۲۲۷۸۳۴۸۰تعمیرات، ایزوگام، رفع نم، بنایی، نقاشی و لوله کشیتهران-
گچکاری۰۹۱۲۵۳۵۲۲۳۷۰۹۱۲۵۳۵۲۲۳۷گچکاری، گچبری، عضو انجمن صنفی گچکاران تهرانتهران-
گچ کار۰۲۱-۷۷۵۵۱۲۲۵۰۹۱۰۵۸۴۷۱۵۵تغییرات و تعمیرات، گچکاری و انواع کارهای ساختمانتهران-
خدمات بنایی۰۲۱-۷۷۶۲۹۹۵۷۰۹۱۲۹۳۷۱۱۶۲کلیه خورده کاریها، رفع نم سرویس، بلکا، گچ کاری و ...تهران-
خدمات ساختمانی سید۰۲۱-۷۷۵۸۱۳۷۹۰۹۱۲۵۹۹۶۰۶۳تعمیرات، بازسازی، رفع نم سرویسها، نقاشی و بازسازیتهران-
گچبری۰۲۱-۷۷۳۵۴۲۷۳۰۹۱۲۱۳۶۶۲۸۲گچبری دستی، آرک، گلویی، نورمخفی، ابزاردستیتهران-
بنایی۰۲۱-۶۶۰۴۴۴۷۰۰۹۱۲۳۴۷۲۴۸۴تاسیسات بنایی، کارهای سخت رفع نم و لوله کشیتهران-
گچکاری۰۲۱-۴۴۸۷۲۲۸۰۰۹۱۲۶۴۹۹۴۲۰کلیه کارهای ساختمانی، کاشی، سرامیکتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت