تلفن سایت

لیست قیمت نرخ فروش مسکن

• قیمت خرید و فروش مسکن

قیمت خرید مسکن

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های 50تا 75متر در تهران

تاریخ: 97/2/29

قیمت خرید مسکن

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های 100 تا 200 متر در تهران

تاریخ: 97/2/17

قیمت خرید مسکن

قیمت  قطعی فروش آپارتمان در منطقه 5 تهران

تاریخ: 97/2/8

قیمت خرید مسکن

قیمت  پیشنهادی پیش فروش آپارتمان های لوکس در تهران

تاریخ: 97/2/4

قیمت خرید مسکن

قیمت  پیشنهادی آپارتمان مسکونی در تهران

تاریخ: 97/2/3

قیمت خرید مسکن

قیمت  پیشنهادی فروش آپارتمانهان های نوساز تا 15 سال ساخت در تهران

تاریخ: 97/2/2

قیمت خرید مسکن

قیمت  قطعی فروش آپارتمانهای متر مربعی 6 تا 8 میلیون تومان

تاریخ:  97/1/27

قیمت خرید مسکن

قیمت  پیشنهادی فروش آپارتمانهان های50 تا 70 متر در تهران

تاریخ:  96/12/19

قیمت خرید مسکن

قیمت  پیشنهادی فروش آپارتمانهان های ریز متراژ در تهران

تاریخ:  96/12/15

قیمت خرید مسکن

قیمت  پیشنهادی فروش آپارتمانهان های لوکس در تهران

تاریخ:  96/12/06

قیمت خرید مسکن

قیمت  پیشنهادی فروش آپارتمانهان های لوکس در تهران

تاریخ:  96/12/03

قیمت خرید مسکن

قیمت  پیشنهادی مالکان

تاریخ:  96/11/29

قیمت خرید مسکن

قیمت  قطعی فروش آپارتمان مسکونی در منطقه 5  در تهران

تاریخ:  96/11/14

قیمت خرید مسکن

قیمت  ارزان ترین قیمت های پیشنهادی آپارتمان کمتر از 100 متر مربع در تهران

تاریخ: 96/11/10

قیمت خرید مسکن

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمانهای 11 تا 20 سال ساخت در تهران

تاریخ: 96/10/30

قیمت خرید مسکن

قیمت پیشنهادی فروش املاک مسکونی کلنگی در تهران

تاریخ: 96/10/25

قیمت خرید مسکن

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های 60 تا 70 متر مربع تا 400 میلیون تومان

تاریخ: 96/10/23

قیمت خرید مسکن

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های 60 تا 70 مترمربع تا 400 میلیون تومان

تاریخ: 96/10/21

قیمت خرید مسکن

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های گران تر از متوسط قیمت آخرین معاملات هر نقطه

تاریخ: 96/10/17

قیمت خرید مسکن

قیمت پیشنهادی فروش آپرتمان های نوساز و تازه ساز تا 300 میلیون تومان

تاریخ: 96/10/17

قیمت خرید مسکن

قیمت پیشنهادی فروش اپارتمان های بزرگ تر از 120 متر مربع در مناطق یک، دو و سه تهران

تاریخ: 96/10/16

قیمت خرید مسکن

قیمت قطعی فروش آپارتمان های 60 تا 80 مترمربعی در نیمه اول دی ماه

تاریخ: 96/10/14

قیمت خرید مسکن

قیمت قطعی فروش آپارتمان در منطقه چهار و پنج تهران

تاریخ: 96/10/10

قیمت خرید مسکن

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های (قیمت مناسب) 60 تا 80 متر مربع در تهران

تاریخ: 96/10/9

قیمت خرید مسکن

قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی مصرفی در تهران

تاریخ: 96/10/7

قیمت خرید مسکن

قیمت پیشنهادی آپارتمان های کمتر از 20 سال در تهران

تاریخ: 96/10/5

قیمت خرید مسکن

قیمت قطعی فروش آپارتمان های 70 تا 90 متر مربعی در بازده 400 تا 500 میلیون تومان

تاریخ: 96/10/1

قیمت خرید مسکن

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های 16 تا 20 سال ساخت در تهران

تاریخ: 96/9/30

قیمت خرید مسکن

قیمت قطعی ارزان ترین آپارتمان های نوساز در معاملات آذرماه تهران

تاریخ: 96/9/21

قیمت خرید مسکن

قیمت پیشنهادی ارزان ترین آپارتمان های 76 تا 100 متر در تهران

تاریخ: 96/9/19

قیمت خرید مسکن

قیمت قطعی فروش آپارتمان نوساز در منطقه 4 تهران

تاریخ: 96/9/18

قیمت خرید مسکن

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های میان متراژ 5 تا 10 س

تاریخ: 96/9/13 

قیمت مسکن

قیمت قطعی فروش آپارتمان نوساز در مناطق مختلف تهران

تاریخ: 96/8/30

قیمت مسکن

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان از متر مربعی 4 تا 5 میلیون تومان در تهران

تاریخ: 96/8/29

قیمت مسکن

قیمت ارزان ترین قیمت پیشنهادی آپارتمانهای مسکونی در پایتخت

تاریخ: 96/8/23

قیمت مسکن

قیمت پیشنهادی آپارتمان های 15 تا 30 سال در تهران

تاریخ: 96/8/17

قیمت مسکن

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های زیر قیمت در تهران

تاریخ: 96/8/16

قیمت مسکن

قیمت قطعی فروش آپارتمان های میان متراژ در منطقه 6 تهران

تاریخ: 96/8/15

قیمت مسکن

قیمت پیشنهادی آپارتمانهای 150تا 200 میلیون تومان

تاریخ: 96/8/8

قیمت مسکن

قیمت پیشنهادی آپارتمانهای میان متراژ تا 200 میلیون تومان

تاریخ: 96/8/8

قیمت مسکن

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های تا 50 متر مربه در تهران

تاریخ: 96/8/7

قیمت مسکن

قیمت قطعی آپارتمان های 300 تا 350 میلیون تومان در تهران

تاریخ: 96/8/1

قیمت مسکن

قیمت پیشنهادی فروش املاک کلنگی در مناطق یک و سه تهران

تاریخ: 96/7/29

قیمت مسکن

قیمت قطعی فروش آپارتمان های نوساز 60 تا 70 متر مربعی در تهران

تاریخ: 96/7/28

قیمت مسکن

قیمت پیشنهادی ارزان ترین آپارتمانهای نو ساز درتهران

تاریخ: 96/7/17

قیمت مسکن

قیمت پیشنهادی آپارتمانهای تا 50 متر مربع در منطقه 5 تهران

تاریخ: 96/7/16

قیمت مسکن

قیمت گران ترین آپارتمانهای نوساز

تاریخ: 96/7/11

قیمت مسکن

قیمت قطعی آپارتمانهای میان متراژ 5 تا 10 سال ساخت در تهران

تاریخ: 96/7/10

قیمت مسکن

قیمت پیشنهادی فروش املاک کلنگی در تهران

تاریخ: 96/7/3

قیمت مسکن

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های 100 متری در تهران

تاریخ: 96/6/30

قیمت مسکن

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های تازه ساز تا 50 متر مربع

تاریخ: 96/6/28

قیمت مسکن

قیمت قطعی فروش آپارتمان مسکونی در منطقه 14 تهران

تاریخ: 96/6/27

قیمت مسکن

قیمت قطعی آپارتمان های نوساز و کلید نخورده در مناطق مختلف تهران

تاریخ: 96/6/23 

قیمت مسکن

قیمت پیشنهادی آپارتمانهای 400 تا 500 میلیون تومانی

تاریخ: 96/6/23 

telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت