تلفن سایت

لیست زیرمجموعه حفاری چاه

نمایش 1-30 از 44 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
گل آقا حیدری۰۹۱۲۵۱۶۶۴۱۷۰۹۱۲۵۱۶۶۴۱۷حفاری انواع چاه فاضلاب ،ارت برق، شمع ستون، شاتگریت، تونل دستی، خاک برداری دستیتهران-
آریا نوین۰۲۱-۵۵۹۲۵۶۲۳۰۹۱۲۵۰۹۶۳۰۶حفاری و نیلینگتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۳۰۱۶۲لوله بازکنی- رفع نم- تخلیه چاه-حفر چاهتهران-
رضانیا۰۲۱-۶۶۰۶۴۷۰۷۰۹۱۲۲۱۳۴۸۸۶حفاری چاهتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۳۱۰۰۸تخلیه چاه- حفر چاهتهران-
- ۰۹۱۲۵۲۵۴۰۶۸تخلیه چاه- حفر چاهتهران-
-۰۲۱-۲۲۸۶۹۵۲۰لایروبی- طوقه چینی- کف تراشیتهران-
-۰۲۱-۲۲۹۱۶۳۰۳لایروبی- ریزش- حفرچاهتهران-
-۰۲۱-۴۴۲۲۹۵۰۳حفاری- تخلیه چاه- رفع نمتهران-
- ۰۹۱۲۵۱۵۵۹۷۰حفر چاهتهران-
-۰۲۱-۴۴۲۷۳۴۸۹لوله بازکنی- تخلیه چاه- حفرچاهتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۱۵۹۵۷لوله بازکنی- تخلیه چاه- حفرچاهتهران-
-۰۲۱-۴۴۴۴۳۴۲۴لوله بازکنی- تخلیه چاه- حفرچاهتهران-
- ۰۹۱۲۵۶۴۲۹۶۹حفر چاه عمیق- چاه دستیتهران-
-۰۲۱-۴۴۴۰۸۳۷۲تخلیه چاه- لوله بازکنی- حفر چاهتهران-
-۰۲۱-۲۲۷۶۴۴۱۲حفرچاه- تعمیر چاه- لوله بازکنیتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۳۴۳۷۶حفرچاه- تعمیر چاه- لوله بازکنیتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۳۵۱۴۲تخلیه چاهتهران-
-۰۲۱-۸۸۴۳۳۸۸۸کف تراشی- لایروبی- طوقه چینی-جرم گیریتهران-
-۰۲۱-۲۲۸۸۰۱۷۸حفر چاه- لایروبی- طوقه چینیتهران-
-۰۲۱-۴۴۴۸۵۴۲۵تخلیه چاه- لوله بازکنی- حفر چاهتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۳۵۹۴۳۰۹۱۲۲۱۹۴۹۷۸حفاری چاهتهران-
-۰۲۱-۸۸۸۳۵۹۲۷حفر چاه آب و فاضلاب- کول گذاری- لایروبیتهران-
-۰۲۱-۶۶۷۲۱۳۱۷تخلیه چاه- لایروبی- کفتراشی-طوقه چینیتهران-
تضمین۰۲۱-۲۲۶۴۳۰۱۵تخلیه چاه- لوله بازکنی- ریزش چاه-تراش چاهتهران-
- ۰۹۱۲۱۷۷۶۸۳۳حفر چاهتهران-
- ۰۹۱۲۳۶۱۲۹۵۷حفر چاهتهران-
مهندس جليلي۰۲۱-۸۸۱۰۰۸۹۳۰۹۳۹۹۴۳۲۷۹۵اجرای چاه ارت و تست تهران-
-۰۲۱-۳۳۱۵۰۳۵۸۰۹۱۲۵۳۸۲۴۱۶حفر چاه فاضلاب و ارت , تخلیه-ترمیم چاه ریزشی-لوله بازکنی , تشخیص-بو ونم-لوله کشی-بناییتهران-
-۰۲۱-۸۸۴۷۰۷۵۰۰۹۱۲۴۸۶۹۹۴۹حفر و تعمیر چاه فاضلاب , تخلیه چاه - لوله بازکنیتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت