تلفن سایت

لیست زیرمجموعه حمل نخاله و مصالح

نمایش 1-21 از 21 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
اقای آزاد۰۹۱۹۸۶۳۵۵۴۵۰۹۱۹۸۶۳۵۵۴۵حمل نخاله و ریختن مصالح تهران-
علوی۰۹۱۹۲۷۱۵۳۱۷۰۹۱۹۲۷۱۵۳۱۷حمل نخاله و مصالح با نیسان و خاورتهران-
صحرایی۰۹۱۹۴۱۴۱۹۳۰۰۹۱۹۴۱۴۱۹۳۰حمل نخاله و مصالح ساختمانی تهران-
محمدی۰۹۲۲۳۱۵۴۲۳۰۰۹۲۲۳۱۵۴۲۳۰حمل نخاله و تولید و پخش مصالح ساختمانی تهران-
کریمی۰۹۰۳۸۳۳۸۰۸۳۰۹۰۳۸۳۳۸۰۸۳حمل نخاله و خاک و... با نیسان و خاور کمپرسیتهران-
بابکت۰۹۱۲۵۷۵۹۲۴۲۰۹۱۲۱۴۸۷۸۹۵حمل نخاله، تهیه مصالحتهران-
رئیسی۰۹۱۲۳۵۴۳۹۶۵۰۹۱۲۳۹۵۶۵۵۱حمل نخاله با خاورتهران-
حمل نخاله۰۲۱-۷۷۲۶۱۸۲۳۰۹۱۹۴۲۳۹۲۴۲حمل نخاله با خاورتهران-
حمل نخاله ۰۹۱۰۹۰۰۹۸۰۸۰۹۱۹۴۲۷۷۴۳۳حمل نخاله و تهیه مصالح ساختمانی، با نیسان کمپرسیتهران-
حمل نخاله۰۹۱۲۲۵۴۴۶۳۸۰۹۱۲۲۵۴۴۶۳۸حمل نخاله با نیسان کمپرسی، مصالح ساختمانی کلی و جزئیتهران-
بابکت۰۹۱۲۵۷۵۹۲۴۲۰۹۱۲۱۴۸۷۸۹۵حمل نخاله، تهیه مصالحتهران-
قربانی۰۹۱۲۵۴۰۱۱۷۳۰۹۱۲۵۴۰۱۱۷۳حمل نخاله اجاره دهنده نیسان کمپرسی تهران-
حمل نخاله۰۹۱۲۲۱۰۱۱۴۶۰۹۱۲۸۹۴۹۱۱۶حمل نخاله و تهیه مصالح با کمپرسی و خاورتهران-
امیری۰۹۱۲۲۴۷۷۰۸۴۰۹۱۲۲۴۷۷۰۸۴حمل نخاله با نیسان کمپرسی تخریب تهران-
بهنام۰۹۱۲۵۳۳۹۹۸۴۰۹۱۲۳۱۸۹۵۶۲حمل نخاله و تهیه مصالح با نیسان کمپرسیتهران-
حمل نخاله۰۹۱۲۱۹۴۸۳۶۴۰۹۱۹۳۲۸۶۶۷۰حمل نخاله و پخش مصالح با مجوز طرح ترافیکتهران-
جامی۰۹۱۲۱۲۶۶۷۳۹۰۹۳۸۵۵۵۹۸۶۵حمل نخاله با خاور، بابکتتهران-
ناصری۰۹۱۲۶۲۲۴۳۶۱۰۹۱۲۶۲۲۴۳۶۱حمل نخاله با خاورتهران-
قاضی پور۰۹۱۹۱۱۵۰۳۵۰۰۹۱۹۱۱۵۰۳۵۰حمل نخاله و تهیه مصالح با مجوز طرح ترافیکتهران-
ره پویان فدک ۰۹۱۲۳۸۸۰۵۳۱۰۹۱۰۲۱۹۰۳۵۱حمل نخاله به وسیله کامیونت و بابکتتهران-
عباس احسانی+۹۸۹۳۵۷۰۰۷۰۶۳+۹۸۹۳۵۷۰۰۷۰۶۳خاکبرداری،حمل نخاله،اجاره انواع کامیون،بیل،لودر و بابکتتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت