تلفن سایت

لیست زیرمجموعه آهنگری و جوشکاری

نمایش 1-22 از 22 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
گرافیک فنی۰۲۱-۲۲۷۲۲۱۰۰۰۹۱۲۱۷۹۷۳۶۱آکاردونی، نرده و حفاظ و سایبان، فرفوژه خرده کاریتهران-
آهنگری سید۰۹۱۲۷۶۹۳۹۲۷۰۹۱۲۷۶۹۳۹۲۷آهنگری سیار، اجرای انواع راویز، ساخت درب و پنجره انواع پلهتهران-
آهنگری و جوشکاری۰۹۱۲۶۰۹۷۱۰۱۰۹۱۲۶۰۹۷۱۰۱آهنگری و جوشکاری در محل، خرده کاری تهران-
آهنگری سیار ۰۹۱۲۴۲۱۷۱۴۷۰۹۱۲۴۲۱۷۱۴۷آهنگیر و جوشکاری سیار، ساخت و تعمیرات و تغییراتتهران-
نماسازان۰۹۱۳۹۵۹۱۰۹۸۰۹۳۷۲۸۵۸۹۰۶اجرای کلیه امور جوشکاری و نبشی کاریتهران-
علی ایمانی ۰۹۱۲۳۱۶۷۴۴۹۰۹۱۲۳۱۶۷۴۴۹انجام کلیه کارهای آهنگری نصب والپست و دیوارهای تریدی پانل وشات گریت اجرای دیوارهای والپستی و بلوکی و غیرهتهران -
خلیل بیگدلی۰۹۱۲۴۹۸۴۲۱۱۰۹۱۲۴۹۸۴۲۱۱تولید دستگاهی بلوک زن تک موتور و دوموتوری چکشی وسمه ریلی و تولید ناریساز وانواع و قا لب، بلوک زناسلام شهر-
ترکاوشوند۰۹۳۶۱۱۱۳۳۲۹۰۹۳۶۱۱۱۳۳۲۹جوشکاری اسکلت تهران-
سالار حفاظ۰۲۱-۷۷۶۹۲۳۰۲۰۹۱۲۶۹۰۴۷۸۰جوشکاری حفاظ و نرده ، فرفوژهتهران-
جوشکاری۰۹۱۲۶۹۳۰۱۲۱۰۹۱۲۶۹۳۰۱۲۱جوشکاری در محل، جوشکاری درب پنجره، نرده، رابیتس تهران-
جوشکاری رضایی۰۲۱-۳۳۷۵۵۳۳۰۰۹۱۲۹۴۵۵۲۷۱جوشکاری سیار، خرده کاری نرده و حفاظ، درب و پنجرهتهران-
جوشکاری سیار۰۹۳۳۲۲۹۹۲۸۴۰۹۳۳۲۲۹۹۲۸۴جوشکاری سیار، خرده کاری، جوشکاری حفاظ و نردهتهران-
جوشکاری۰۹۱۲۸۳۶۳۶۶۵۰۹۱۲۸۳۶۳۶۶۵جوشکاری عالی، سیار ، نرده و حفاظ و اسکلتتهران-
جوشکاری و برشکاری۰۹۱۲۷۲۹۱۸۰۰۰۹۱۲۷۲۹۱۸۰۰جوشکاری و برشکاری در محل اسلکت تهران-
نرده و حفاظ ۰۹۱۲۶۲۰۹۵۱۲۰۹۱۹۲۵۹۳۴۴۷۳جوشکاری و نرده و حفاظ تهران-
خدمات جوشکاری۰۹۱۲۶۶۱۸۲۵۱۰۹۱۲۷۱۹۱۵۶۱خدمات جوشکاری سیار، تعمیرات و ساخت تهران-
آهنگری۰۲۱-۴۴۹۶۴۷۸۷۰۹۱۹۸۲۵۶۹۶۰۰خرده کاری، تعمیرات، نرده و حفاظتهران-
جوشکاری سیار۰۹۱۲۷۰۱۸۸۰۵۰۹۱۲۷۰۱۸۸۰۵رده کاری، حفاظ ، نرده، سایه بان، اسکلت، هوابرشتهران-
آریا گستر ۰۲۱-۳۶۶۴۰۶۱۰۰۲۱-۳۶۶۴۰۶۱۵کلیه خدمات آهنگری تهران-
خدمات اهنگری۰۲۱-۲۲۵۰۸۴۹۷۰۹۱۲۷۳۰۹۴۱۷کلیه خدمات آهنگری و حفاظ بصورت سیارتهران-
جوشکاری و آهنگری۰۹۰۵۳۲۱۴۸۳۰۹۰۱۵۳۲۱۴۸۵کلیه کارهای جوشکاری و آهنگری تهران-
کلیه کارهای جوشکاری۰۹۳۸۵۳۴۴۹۲۳۰۹۳۸۵۳۴۴۹۲۳کلیه کارهای جوشکاریو خرده کاری آهنگری تهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت